سازه و پل

طراحی و نظارت پلهای کشور، برجسته ترین توانمندی مهندسیـن مشــاور ایران ساحل در طول حدود نیم قرن خدمت به ایران بوده است. تطابق با آخرین دستاوردهای صنعـت پل سـازی در جهـان و همچنیـن تـوجـه ویـژه بـه خواستـه های کارفـرمایـان و سهـولت اجـرای طـرح توسـط مجـریـان، از دیگر مزایای این مهندسین مشاور است.انواع پل و روش های اجرائی متنوع پل سازی، تقریباً اولین بار توسط این مجموعه به این صنعت معرفی شده است از جمله پلهای پیش تنیـده بتنی(ای شکل ،صندوقه ای)،فلزی،پیش ساخته بتنی،دال مجوف و….. تـداوم تجـربیـات ایران ساحل در طراحـی پل امـروزه موجبـات طـراحی های بسیـار بهینـه و روشهای اجرای سریع و آسان را فراهم آورده است