راه آزاد راه و بزرگراه

راهسازی به عنوان عمـده فعـالیت مهندسـی عمـران خصـوصاً در کشـور پهناور ایران از اولویت های خدمات مشـاوره و مهندسی محـوله به شرکت ایران ساحل بـوده است. طراحـی بهینـه مسیـر در مهمتـرین محـورهای کشـور منجر به استفاده کارفرمایان از تجارب مدیریت بخش راه و سیـویل این شرکت باحدود 50 سـال سابقه طراحی شده است. دامنه این تجارب بعضاً زمینه به کارگیری اصـول مهندسی ارزش بر روی مطالعات موجود مسیـر در کشـور را برای شـرکت ایران ساحل فراهم کرده است. از بارزترین نمـونه های  آن میتوان به پروژه های آزادراه ارتباطی ایسین، محور بندر عباس سیرجان،بندر عباس بندر خمیر، بندر لنگه، محور بافت کرمان،بهره گیری از تجارب مدیریت پرسابقه بخش راه در این شرکت و همچنین استفاده از نرم افـزارهای دقیـق طراحی شـده توسط تیـم برنامه نویسـی ایران ساحل ، موجبـات رضایتمنـدی کارفرمایـان را فراهم آورده است