تقاطع

تقاطع های غیرهمسطح به عنوان محل تلاقی چند محور پر تردد – عمدتاً در شهرهای پر جمعیت – از حساسیت خاصی به لحاظ معیارهای ترافیکی، الزامات هندسی و در عین حال منظر شهری برخوردار هستند. مهندسین مشاور ایران ساحل در طراحی بیش از 80 تقاطع غیر همسطح شهری و برون شهری بر روی مهمترین محورها در طول چهار دهه با تکیه بر توان طراحی انواع پل و معابر زیر زمینی در جهت نیل به اهداف کارفرمایان قدم برداشته است. تقاطع های مهمی چون سوگردان-بندر شهید رجائی-تقاطع لنگه-تقاطع گهگم-تقاطع قائم شهر و… نمایانگر توانمندی های این مهندسین مشاور در این خصوص می باشند. امروزه تجارب شرکت ایران ساحل در طراحی و نظارت تقاطع های غیرهمسطح در قالب قراردادهای طرح و ساخت نیز توسط کارفرمایان و مجریان مورد توجه قرار می گیرد.