سازه های زیرزمینی و تونل

پیشینه طراحی و نظارت بر ساخت ایمن تونل ها در شرکت ایران ساحل به پروژه های راه و راه آهن این مجموعه برمی گردد و بعضاً نیز به عنوان پر اهمیت ترین ابنیه های یک محور مطرح بوده است. به عنوان مثال در محور محور بندر عباس سیرجان تونل شهید شهسواری به طول 1237 متر وتونل هرمز به طول 173 متر و تونل ثیرچ به 2000.6 متر که در هنگاه بهره برداری بزرگترین تونل راه ایران بوده است، با دقت و ایمنی قابل توجهی احداث شده است. به طور کلی این مهندسین مشاور تجارب قابل توجهی در طراحی و نظارت تونل ها در طیف گسترده ای از انواع زمین از نوع سست و ریزشی در فضاهای شهری با روباره کم تا ساختارهای سنگی با درزه و شکاف فراوان را در سوابق خود دارد. با افزایش روزافزون جمعیت در شهرهای بزرگ کشور، نیاز به معابر زیرزمینی بیش از پیش احساس می شود. با تکیه بر علم روز در حیطه مهندسی ژئوتکنیک در طراحی سازه های زیرزمینی، مهندسین مشاور ایران ساحل سابقه طراحی و نظارت بر کیلومترها سازه مسیر قطارشهری و ایستگاه های زیرزمینی، با استفاده از انواع روش ها را در رزومه دارد. ترکیب زیرگذرها در طراحی تقاطع های شهری امروزه در طراحی های ایران ساحل متداول گشته است..