مهندسی ژئوتکنیک و پی

ژئوتکنیک به عنوان دانش برخورد با زمین در حین طراحی و ساخت ابنیه ها بعضاً به عنوان دشوارترین بخش تحلیل مهندسی نام برده می شود و در عین حال جزء لاینفک هر پروژه عمرانی است. شناخت رفتار خاک و سنگ نیاز به علم و تجربه قابل توجهی دارد که در طول چهار دهه فعالیت ایران ساحل اندوخته شده است. طراحی ترانشه های بلند، تونل ها، سازه های زیرزمینی نظیر ایستگاه های عمیق و همچنین زیرسازه پل ها، با استفاده از نرم افزارهای روز جهان در مدلسازی و متعاقبا ابزار سنجی دقیق و کنترل مجدد محاسبات این مهندسین مشاور را به سوی تلفیق علم ژئوتکنیک با واقعیات اجرایی، سوق داده است.