قطار شهری

با افزایش تقاضـا برای حمل و نقل ریلی درون شهـری، زمینه گستـرده ای برای جامعـه مهندسی کشور در جهت بهبود کیفیت این مهم در دو دهـه اخیـر فراهم آمده است. سابقه فعالیت ایران ساحل در گسترش حمل و نقل ریلی شهری به پروژه مطالعات راه آهن سریع السیر تهران-کرج-مهرشهر و مطالعات راه اهن سریع السیر اصفهان ذوب آهن بر میگردد.